objednat Dárkový poukaz Obdržíte ihned emailem
prohlédnout Nabídku kurzů Vinařského institutu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodeje kurzů

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatele, obchodní společnosti Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 292 39 257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67719 a objednatele při prodeji kurzů prostřednictvím internetových stránek dostupných z internetové adresy (URL): http://www.vinarskyinstitut.cz. Je-li smluvní stranou na straně kupujícího spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou na straně kupujícího podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen „ObchZ“). Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) se všechny právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem řídí NOZ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

čl. I Vymezení pojmů

1. „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky

2. „Poskytovatelem“ se rozumí obchodní společnost Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 292 39 257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67719, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti;

3. „Objednatelem“ se rozumí buď fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelé činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

4. „Programem Sommelier“ se rozumí studijní program sestávající z pěti (5) samostatných kurzů:

  1. Základy sommeliérství, vína a vinařství České republiky
  2. Réva vinná a víno
  3. Francie, Itálie a Pyrenejský poloostrov
  4. Západní Evropa, východní a jižní Evropa, Nový svět
  5. Ostatní sommeliérské dovednosti

z nichž každý je uzavřen závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném absolvování získává účastník kurzu osvědčení o absolvování příslušného kurzu.

5. „Kurzem“ se rozumí každý kurz v nabídce Poskytovatele

6. „Cenou“ se rozumí cena za samostatný Kurz nebo cena stanovená Poskytovatelem za skupinu Kurzů Programu Sommelier objednaných Objednatelem v rámci jedné Objednávky

7. „Objednávkou“ se rozumí Objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář dostupný z Internetové stránky, který je zároveň návrhem na uzavření smlouvy;

8. „Potvrzením“ se rozumí odsouhlasení/akceptace Objednávky ze strany Poskytovatele;

9. „Dárkovým poukazem“ se rozumí poukaz na čerpání Kurzu či skupiny Kurzů určený k čerpání osobou odlišnou od osoby Objednatele

10. „Příjemcem“ se rozumí osoba odlišná od osoby Objednatele, v jejíž prospěch Objednatel Smlouvu uzavírá;

11. „Účastníkem“ se rozumí osoba, která se bude skutečně Kurzu účastnit. Účastníkem je Objednatel, Příjemce nebo osoba určená Objednatelem.

12. „Internetovou stránkou“ se rozumí internetové stránky dostupné z internetové adresy (URL): http://www.vinarskyinstitut.cz;

čl. II Náplň Kurzů

1. Předmětem jednotlivých Kurzů je vzdělávání a prohlubování znalosti veřejnosti v oblasti vína a vinné kultury.

2. Kurzy vypisuje Poskytovatel dle svých kapacit v rozsahu uvedeném na Internetové stránce. Účastnit se Kurzu je možné až po zaplacení Ceny.

čl. III Uzavření smlouvy

1. Podmínkou účinnosti Objednávky je řádné vyplnění Objednávky dle pokynů uvedených na Internetové stránce. Objednatel je povinen v Objednávce uvést všechny Poskytovatelem požadované údaje a skutečnosti. Řádně vyplněnou Objednávku zašle Objednatel Poskytovateli, a to kliknutím na tlačítko s názvem „Objednat“.

2. Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude ze strany Poskytovatele doručeno na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce Potvrzení.

čl. IV. Podmínky vztahující se k Programu Sommelier

1. Kurzy Programu Sommelier jsou zaměřeny na získávání informací v oblasti vína a vinné kultury s cílem připravit absolventa každého z Kurzů Programu Sommelier ke zkouškám na získání Certifikátu sommeliéra, který uděluje Asociace sommeliérů v České republice.

2. Každý kurz v rámci Programu Sommelier se skládá ze tří částí:

a) Teoretická příprava – Účastník se připravuje formou e-learningu. Účastníkovi je po uhrazení ceny Kurzu či skupiny Kurzů otevřeno studijní prostředí obsahující studijní materiály a zkušební testy k procvičování látky předepsané pro příslušný Kurz. Materiály u Kurzů s názvem Francie, Itálie, Pyrenejský pololostrov, Západní, východní a jižní Evropa, Nový svět a Ostatní sommelierské znalosti jsou studijní materiály zasílány Účastníkům poštou.

b) Praktická část – Jednodenní intenzivní seminář pod vedením lektora, a to v Praze a v Brně, v ostatních městech jsou organizovány dle poptávky. Přesná adresa konání praktické části je Uchazeči oznámena na e-mailovou adresu nejpozději 14 dnů před konáním praktické části. Lektoři jsou rekrutování z řad špičkových sommeliérů. Účastník si může při objednávce příslušného Kurzu vybrat místo a datum konání praktické části příslušného Kurzu. Pokud je na termín konání praktické části 14 dní před datem jejího plánovaného uskutečnění přihlášeno méně než 15 osob, ruší se termín konání příslušné praktické části, o čemž je Uchazeč informován na e-mailovou adresu. Odhlásí-li se Uchazeč z termínu praktické části Kurzu, na které je přihlášen ve lhůtě kratší než 14 dnů před jejím konáním, bude jeho přihlášení na další termín praktické části podmíněno úhradou částky 1.000,- Kč.

c) Závěrečná zkouška – každý z Kurzů Programu Sommelier je ukončen závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu, který sestává z přibližně 55 otázek. V rámci testu Uchazeč vybírá správnou odpověď na jednotlivé otázky z možností a), b) nebo c). Maximální počet chybných odpovědí pro úspěšné absolvování testu je pět. Není-li test Uchazečem úspěšně absolvován, může Uchazeč závěrečnou zkoušku opětovně absolvovat na dalším jím vybraném kurzu zdarma, přičemž Kurz nemusí opětovně absolvovat. Absolvuje-li Uchazeč úspěšně závěrečnou zkoušku, obdrží Osvědčení o absolvování příslušného Kurzu podepsané lektorem, prezidentem Asociace sommeliérů ČR a ředitelem Vinařského institutu – Poskytovatele.

čl. V. Cena a platební podmínky

1. Aktuální Ceny a podmínky uplatnění slev při objednávce Kurzů jsou uvedeny na Internetové stránce v záložce „Vše podstatné o studiu“. V aktuálním ceníku Kurzů zpravidla uvedena tzv. „balíčková cena“. Balíčková cena je počítána ze základní ceny kurzu. Pro její uplatnění je nutné absolvovat alespoň jeden kurz za plnou cenu.

2. Zároveň s Potvrzením jsou Objednateli vždy doručeny také platební podmínky, které blíže stanoví pokyny k úhradě Ceny, zejména tedy číslo účtu, variabilní symbol, kterým je číslo příslušné Objednávky a termín, do kdy musí být Cena uhrazena. Spolu s Potvrzením je Objednateli zaslána zálohová faktura. Uhrazením Ceny se rozumí okamžik připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele nebo okamžik uhrazení Ceny v hotovosti v sídle Poskytovatele. Po uhrazení ceny je Objednateli zaslána faktura – daňový doklad.

3. Nebude-li Cena uhrazena v termínu uvedeném v platebních podmínkách doručených Objednateli spolu s Potvrzením, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je účinné odesláním odstoupení na e-mailovou adresu Objednatele.

4. Cena musí být uhrazena vždy před zahájením Kurzu či skupiny Kurzů. Po zaplacení Ceny není možné požadovat vrácení peněz.

5. Při objednávce Kurzu či skupiny Kurzů může Objednatel uplatnit slevový kupon poskytnutý partnerem Poskytovatele nebo slevu z karty Sphere (Carte) nebo nákup předplatného časopisu Wine a degustation za zvýhodněnou cenu. Uplatnit lze pouze jednu z výše uvedených možností, slevy nelze sčítat.

čl. VI. Dárkový poukaz

1. Objednatel je oprávněn Smlouvu uzavřít také ve prospěch osoby odlišné od osoby Objednatele. Příjemce je oprávněn čerpat plnění od Poskytovatele na základě předložení Dárkového poukazu. Uzavírá-li Objednatel Smlouvu ve prospěch Příjemce, vyznačí v příslušné kolonce objednávkového formuláře políčko „Objednat jako dárek“ a Objednatel dále v objednávkovém formuláři uvede jméno a příjmení Příjemce a svoje fakturační údaje.

2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude ze strany Poskytovatele doručeno na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce Potvrzení. Zároveň s Potvrzením bude na e-mail Objednatele poukaz s uvedením jména Příjemce, který však nabude účinnosti až zaplacením Ceny. Příjemce bude Kurz čerpat na základě telefonické objednávky u Poskytovatele tak, že příslušnému pracovníkovi Poskytovatele sdělí kód Dárkového poukazu, a příslušný pracovník Poskytovatele s Příjemcem dohodne konkrétní termín Kurzu.

čl. VII. Porušení smlouvy, zrušení objednávky

1. Objednatel nemá nárok na vrácení Ceny při překážkách vniklých na jeho straně, které mu brání v řádném absolvování kurzu.

2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost dokončení kurzu z důvodů na straně Objednatele, jakož ani za neúspěšné absolvování závěrečné zkoušky. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny termínů konání jednotlivých Kurzů, jeho částí, jakož i a závěrečných zkoušek jakož i místa.

čl. VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ObčZ odstoupit od této Smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Poskytovatel tímto Objednatele upozorňuje, že toto právo Objednatele neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být doručeno Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz nebo písemně na adresu Vinařský Institut s.r.o., Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno s uvedením čísla Objednávky.

Jestliže již Objednatel uhradil Poskytovateli Cenu, vrátí Poskytovatel Objednateli uhrazenou Cenu do 14 dnů od doručení odstoupení, a to na bankovní účet Objednatele, ze kterého byla Poskytovateli Cena uhrazena, nebo na bankovní účet uvedený Objednatelem v odstoupení od Smlouvy.

čl. IX. Reklamace

Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, může Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem, poštou, nebo faxem) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne poskytnutí plnění, nebo v případě, že poskytnutí plnění neproběhlo, ode dne, kdy mělo být plnění poskytnuto. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele. Po uplynutí této lhůty má Objednatel právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo na Slevu z ceny služby. Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

čl. X. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ nebo ObchZ. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.